Misja i cele

Naszą misją jest kreowanie egalitarnego dostępu do osiągnięć kultury współczesnej, w tym szeroko rozumianej muzyki nowej, oraz promocja polskich twórców oraz polskich artystów wykonawców.

Cele Fundacji:

 • wspieranie działalności artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki współczesnej, w tym twórczości młodych kompozytorów;
 • promocja i wspieranie artystów, ze szczególnym uwzględnieniem twórców i wykonawców polskiej muzyki współczesnej;
 • działanie na rzecz rozwoju dydaktyki i badań naukowych związanych z muzyką oraz innymi dziedzinami sztuki;
 • działanie na rzecz rozwoju wrażliwości społeczeństwa na sztukę;
 • wspieranie szeroko rozumianej aktywności humanistycznej, w tym publicystyki i krytyki sztuki;
 • tworzenie płaszczyzny współpracy instytucji, organizacji i osób, których cele działania zbliżone są do celów Fundacji wymienionych w pkt 1–5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie koncertów, festiwali, wystaw, przedstawień, projekcji, kursów, spotkań, seminariów, warsztatów oraz innych imprez;
 • tworzenie oraz organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie zespołów artystycznych (między innymi: zespołów teatralnych oraz orkiestr, chórów i zespołów kameralnych), patronat nad takimi zespołami;
 • przyznawanie stypendiów i nagród;
 • prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej, w tym również w zakresie fonografii i materiałów audiowizualnych; prowadzenie niedochodowej produkcji artystycznych dzieł scenicznych, słuchowisk i filmów; prowadzenie niedochodowych serwisów internetowych;
 • współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o celach działania zbieżnych z celem Fundacji, wspieranie ich organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo.